Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Ochrona danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie reprezentowany przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, tel. 767 461 401.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@puplubin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych.
 3. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie przetwarzamy dane osobowe takich kategorii osób fizycznych jak:
  • bezrobotni i poszukujący pracy;
  • przedsiębiorcy, przedstawiciele pracodawców oraz innych instytucji współpracujących;
  • cudzoziemcy;
  • pracownicy.
 4. Dane osobowe dotyczące osób bezrobotnych i poszukujących pracy przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych, w tym:
  • rejestracji osoby jako osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy;
  • ewidencji proponowanych i udzielanych osobie form pomocy;
  • informacji na temat nadania lub pozbawienia posiadanego przez osobę statusu;
  • prowadzenia postępowań kontrolnych i wydawania decyzji,
  • realizacji obowiązków sprawozdawczych i obowiązków w zakresie statystyki publicznej;
  • badań naukowych;
  • zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego.
 5. Dane osobowe dotyczące przedsiębiorców, przedstawicieli pracodawców oraz innych instytucji współpracujących przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych, w tym:
  • ewidencji proponowanych i udzielanych form wsparcia.
 6. Dane osobowe dotyczące cudzoziemców są przetwarzane w celu realizacji zdań ustawowych, w tym:
  • ewidencji i wydawania wniosków, oświadczeń, zezwoleń, zaświadczeń dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP.
 7. Dane osobowe dotyczące pracowników przetwarzane są w celu realizacji zdań ustawowych, w tym:
  • rekrutacji do pracy;
  • prowadzenia rejestru pracowników, akt pracowniczych i ewidencji czasu ich pracy;
  • wypłat wynagrodzeń dla pracowników oraz potrąceń należności wobec zewnętrznych wierzycieli;
  • zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego;
  • obsługi świadczeń, wypłat i rozliczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 8. Powyższe cele realizujemy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz innymi aktami normatywnymi niezbędnymi do realizacji zadań wynikających z ww. ustaw.
 9. W związku z przetwarzaniem danych, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko instytucje uprawnione do odbioru tych danych w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umów (np. firmy serwisujące nasze systemy informatyczne).
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, jeśli osoba uzyska status osoby bezrobotnej albo 25 lat, gdy osoba zarejestruje się jako osoba poszukująca pracy. Dane pracowników mamy obowiązek przechowywać przez okres 50 lat, natomiast dane przedsiębiorców, przedstawicieli pracodawców oraz innych instytucji współpracujących przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia. Dane cudzoziemców będą przechowywane przez okres 10 lat.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie, osobom, których dane dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 13. Wniosek w sprawie realizacji praw dotyczących danych osobowych można złożyć:
  • osobiście w sekretariacie siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie,
  • listownie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin;
  • elektronicznie: w formie pisma ogólnego przez stronę internetową praca.gov.pl lub epuap.gov.pl lub na adres iod@puplubin.pl.
 14. W przypadku rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy podanie przez osobę danych osobowych jest obowiązkowe. Nieudostępnienie danych osobowych będzie skutkować niemożliwością realizacji procesu rejestracji w urzędzie.
Załączniki
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w profilach mediów społecznościowych Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie (pdf, 316 KB)
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji projektu z Funduszów Europejskich dla Dolnego Śląska (pdf, 349 KB)
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy (pdf, 95 KB)
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przedsiębiorców przedstawicieli pracodawców i innych instytucji współpracujących (pdf, 69 KB)
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych poręczycieli pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (pdf, 68 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę